عمر ساده زمانی


Term Life

بیمه عمر زمانی مناسب افرادی است که مایلند پس از فوت خود سرمایه ای قابل توجه برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند.

عمر مانده بدهکار


Mortgage Life

بیمه عمر مانده بدهکار به منظور حمایت خانواده ها و وراث وام گیرندگان در صورت فوت احتمالی وام گیرنده در خلال مدت بازپرداخت وام عرضه می گردد.

جامع عمر و سرمایه گذاری


Universal Life

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پوشش خطر فوت و برخی پوشش های اضافی، در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، اندوخته ای نصیب بیمه گذار و یا بیمه شده می شود.

استعلام