اطلاعات بیمه شده اصلی
نام بیمه شده اصلی تاریخ تولد بیمه شده مدت بیمه نامه (سال) سرمایه فوت (ریال) عملیات
اطلاعات بیمه شده های تبعی
ردیف نام بیمه شده تبعی تاریخ تولد سرمایه فوت (ریال) عملیات

جدول استعلام پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر

شرکت بیمه دی- مدیریت بیمه های عمر انفرادی

نام و نام خانوادگی بیمه گذار: تعداد بیمه شدگان تبعی: روش پرداخت حق بیمه: حق بیمه یکجا (ریال): شماره استعلام:
نام و نام خانوادگی بیمه شده اصلی: نحوه پرداخت حق بیمه پوشش ها: ضریب تعدیل حق بیمه: % اندوخته اولیه (ریال): تاریخ استعلام:
پوشش معافیت از کار افتادگی: ضریب تعدیل سرمایه: % پوشش معافیت فوت به هر علت: زمان استعلام:
سال بیمه ای سن بیمه گذار سن بیمه شده سرمایه فوت به هر علت سرمایه فوت در اثر حادثه سرمایه نقص عضو سرمایه هزینه پزشکی حادثه مستمری در صورت از کار افتادگی سرمایه امراض خاص مجموع حق بیمه پوشش های اضافی مبلغ هر قسط مبلغ کل اقساط سالانه حق بیمه پرداختی سال حق بیمه تجمعی اندوخته تضمینی ارزش بازخریدی تضمینی

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه، نرخ سود تضمین شده سرمایه گذاری در دو سال اول قرارداد 16 درصد، برای دو سال بعد 13 درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول قرارداد 10 درصد و به صورت روز شمار محاسبه می گردد.

چاپ   

جزئیات پوشش های بیمه شده تبعی

شماره استعلام: تاریخ گزارش:
ضریب تعدیل سرمایه: % زمان گزارش:
سال بیمه ای نام بیمه شده سن سرمایه فوت به هر علت سرمایه فوت در اثر حادثه سرمایه نقص عضو سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه سرمایه امراض خاص

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه، نرخ سود تضمین شده سرمایه گذاری در دو سال اول قرارداد 16 درصد، برای دو سال بعد 13 درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول قرارداد 10 درصد و به صورت روز شمار محاسبه می گردد.

چاپ